กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ
ดาวน์โหลด :
title2.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
title.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
past4.pdf ( 17.46 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past3.pdf ( 15.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past2.pdf ( 6.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past1.pdf ( 9.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
สารบัญ.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
บทที่ 8.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
บทที่ 7.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
บทที่ 6.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
บทที่ 5.pdf ( 0.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
บทที่ 4.pdf ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
บทที่ 3.pdf ( 1.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
บทที่ 2.pdf ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
บทที่ 1.pdf ( 1.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
คำนิยามศัพท์ภาคผนวก.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
แผน ปภ ชาติ58.rar ( 4.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2558
แผนแม่บทปฏิบัติการแผ่นดินไหว พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
2015_03_10_23_55_51.pdf ( 2.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดาวน์โหลด :
B3F5.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
B3F4.pdf.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
B3F3.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
B3F2.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B3F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F6.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B2F5.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F4.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F3.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
B2F2.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
B2F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
B1F5.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
B1F4.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
B1F3.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
B1F2.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B1F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)


1 2