กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

งบประมาณ ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561

กลุ่ม
14/3/2561
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยทางถนน
14/3/2561
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยทางถนน
14/3/2561
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยทางถนน
8/12/2560
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยทางถนน