กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการดำเนินงาน

กลุ่ม
17/7/2558
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
17/7/2558
สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 (งบกลุ่มจังหวัด)