กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ปีงบประมาณ 2553

สรุปผบการดำเนินงาน

กลุ่ม
17/7/2558
สรุปผบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 (ส่วนที่ 2)
17/7/2558
สรุปผบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 (ส่วนที่ 1)