กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

หน่วยงานภายในกรม ปภ.

หน่วยงานภายใน

กลุ่ม
24/7/2558
หน่วยงานภายใน (ส่วนกลาง/วิทยาลัย)
20/7/2558
ศูนย์ ปภ.เขต
24/7/2558
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/สาขา ในเขต