กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

สำนักงาน ปภ.จังหวัด

สำนักงาน ปภ.จังหวัด 4 จังหวัด
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย