กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ส่วนฝึกอบรม

ส่วนฝึกอบรม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- จัดทำแผนปฏิบัติการ การฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อำนวยการและปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต อาสาสมัคร ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน
- ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูในทุกระดับ
- รายงายผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต อาสาสมัคร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย