กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
-  ดำเนินการบริหารวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานการใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการด้านสาธารณภัย
-  ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- ดำเนินการซ่อมและบำรุงระบบไฟฟ้า อาคาร และระบบสื่อสาร
- ให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วางระบบและรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรสนับสนุน การจัดการกู้ภัยในภารกิจงานด้านสาธารณภัย
- ประสานงานในการจัดหา จัดสรร และ สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย