กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

- ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย

- ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกัน สาธารณภัยอย่างเป็นระบบตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสม ด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการ

- ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ มาตรฐานที่กำหนด

- ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

- ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และ ติดตาม สถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

- ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของ สาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย และเร่งระดมทรัพยากรสนับสนุน

- ประสานการปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัย

- สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจสาธารณภัยระดับจังหวัด

- บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแลพสภาพพื้นที่ในภาวฉุกเฉินและติดตามประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย