กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 - การประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ

 - งานพัฒนาระบบราชการ และการจัดทำแผนงานงบประมาณทั้งในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรเอกชนในการสร้างเครือข่าย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การพัฒนาจัดทำระบบและใช้ประโยช์จากฐานข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัย เชื่อมโยงจากจังหวัดไปในพื้นที่รับผิดชอบ

- การจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายองค์กรที่มีวัฒถุประสงค์ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

- การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด

- ปฏิบัติหน้าที่งานตามความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนน

- รวบรวมข้อมูล ภาพกิจกรรม และจัดทำภาพข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- ขออนุมัติภาพข่าว ต่อผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- ดูแลข้อมูลและข่าวใน Web Side ของศูนย์ฯ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย