กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป


ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

- ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานสารบัญ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานรัฐพิธี ราชพิธีของหน่วยงาน ตลอดจนการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของศูนย์

- อำนวยการควบคุม กำกับ สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการสาธารณภัย

- กรั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

- สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย