กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย
5. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
-  ปฏิบัติ งานบริหารงานทั่วไป งานสารบัญ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่  งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานรัฐพิธี ราชพิธีของหน่วยงาน ตลอดจนการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของศูนย์
- อำนวยการควบคุม กำกับ สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการสาธารณภัย
- กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- การประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรเอกชนในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การพัฒนา จัดทำระบบใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เครือข่าย สมาชิก อปพร. และฐานข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัยที่มีการเชื่อมโยงจากจังหวัดในพื้นที่รับ ผิดชอบ
- ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องในการดำเนินงานภายใต้นโยบายพิเศษในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้*
- งานพัฒนาระบบราชการ และการจัดทำแผนงานงบประมาณทั้งในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
- ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกัน สาธารณภัยอย่างเป็นระบบตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสม ด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการ
- ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ มาตรฐานที่กำหนด
- ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
- ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และ ติดตาม สถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของ สาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย และเร่งระดมทรัพยากรสนับสนุน
- ประสานการปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัย
- สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจสาธารณภัยระดับจังหวัด
- บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในภาวะฉุกเฉินและติดตามประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
-  ดำเนินการบริหารวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานการใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการด้านสาธารณภัย
-  ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- ดำเนินการซ่อมและบำรุงระบบไฟฟ้า อาคาร และระบบสื่อสาร
- ให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วางระบบและรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรสนับสนุน การจัดการกู้ภัยในภารกิจงานด้านสาธารณภัย
- ประสานงานในการจัดหา จัดสรร และ สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนฝึกอบรม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- จัดทำแผนปฏิบัติการ การฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- อำนวยการและปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต อาสาสมัคร ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน
- ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูในทุกระดับ
- รายงายผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต อาสาสมัคร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน ปภ.จังหวัด 4 จังหวัด
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
* คือ ภารกิจในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้