กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญกรม "ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย" วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Rool-Up ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
หนังสือคู่มือแบบฉบับการ์ตูน เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ
โปตเดอร์ประชาสัมพันธ์
บทความ
วีดีโอสารเรียนรู้
ระเบียบ กฎหมาย
พรราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญติ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2558
แผนแม่บทปฏิบัติการแผ่นดินไหว พ.ศ.2558
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เงินทอลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารจปัจจุบัน
20/11/2561
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง