กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

กลุ่ม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ
พรราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญติ
ดาวน์โหลด :
title2.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
title.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
past4.pdf ( 17.46 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past3.pdf ( 15.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past2.pdf ( 6.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
past1.pdf ( 9.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)